Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i Spaniel Klubben Region Nordsjælland.

 

Dato og tispunkt:                23. Januar 2018 kl. 19.30

Sted:                                     Skydebanen, Slangerup
Fremmødt var:
Amanda Schultz, Dorthe Schultz-Larsen, Lene Kloch, Nina Lambert-Nielsen, Mads Jepsen, Michael Schultz-Larsen, Michael Hammerich, Anne Torp, Steen ”Skipper” Lund, Julia Schumann, Niels Peter Kloch, Henrik, Inge Nielsen

Formand Michael Hammerich bød velkommen.

Valg af dirigent:
Niels Peter Kloch blev valgt som dirigent (uden modkandidat)

Valg af stemmetæller:
Amanda Schultz blev valgt som stemmetæller (uden modkandidat)

Valg af referent:

Inge Nielsen blev valgt som referent (uden modkandidat)

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til formanden:

Formandens beretning v/formand Michael Hammerich:
– Beretningen vedlægges som bilag.

Formanden takkede for et hyggeligt og travlt år.

Januar:
Dinnerskue med en engelsk dommer og 40 tilmeldte hunde og 60 personer til middag.
En superfin dag og tak til sponsorer og hjælpere
Februar + marts:
træning med region 2 + 3. Det bemærkes at 80% af hundene kommer fra reg 1. Der forventes ændringer i den kommende sæson.
April + maj:
Forårstræning i Slangerup med 30-35 hunde. Tak til trænerene.
Juni:
Afslutning med Regiondag, som blev afholdt i Slangerup for første gang.
Dressurprøve, apportering, land & Vand og Skue. Dagen blev afsluttet med fællesspisning.
Sommeren:
Kun bestyrelsesmøde
August – september/Oktober
Efterårstræning i Slangerup med 40-45 hunde
Stor interesse for apportering.

September:
trimmekursus v/ Kamma Vallentin.
Oktober:
Frokostskue i Slangerup. Dommer Jette Ramvad
Desværre kun 25 hund.
Det har været svært at få lagt Skue ind i kalenderen pga mange udstillinger/Skuer i Spanielklubben og DKK.

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder og 3 trænermøder i 2017.

I efteråret udtrådte Malene Vester-Christensen af bestyrelsen og Lene Kloch overtog Malenes bestyrelsespost..

Stor tak til alle trænerne.

Fremlæggelse af regnskab v/Michael Hammerich:

Amanda Schultz, som er intern revisor, har gennemgået og godkendt regnskabet.
Regnskabet viser et underskud på ca 20.000,- kr , og en del af forklaringen skyldes, at 6 trænere skal på et meget ambitiøst og ønsket trænerkursus i år.
Skyldige omkostninger til kørsel for trænere og bestyrelse er ikke med i regnskabet, da kasseren mente, at likviditeten ville blive meget smal. Kørepenge vil derfor blive skubbet til regnskab 2018.
Der er ikke periodiseringer af indtægter og udgifter, da regnskabet er en kassekladde.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag.
Amanda Schultz havde indsendt et forslag om, at bestyrelsen aktivt skal søge fondsmidler til udvikling af klubben.
Forslaget blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var:
Michael Hammerich – blev genvalgt

Steen Skipper Lund – ønskede ikke genvalg

Julia Schumann blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Valg af suppleanter:
Der er ønske og enighed om at øge antallet af suppleanter til tre.
Valgt blev:
Steen Skipper Lund
Julia Schumann
Erik Petersen

Valg af revisor:
Amanda Schultz blev genvalgt.

Eventuelt:

Der var spørgsmål om hundepasning (Henrik),Nose-Work og og kan man få en ikke-jagt-trænet hund med på jagt i snor?
Anna har nogle græsarealer, som evt kunne bruges til træning.

Der var en god og positiv snak omkring træningsniveau i klubben.

Vores region har i øjeblikket mange hundeejere, der ønsker træning. Vi tilbyder derfor vintertræning, forårstræning og efterårstræning og for både hvalpe, unghunde og øvede hunde.
Derudover har vi et samarbejde med eksterne trænere til de øvede hold..

Generelforsamlingen sluttede kl 20.30 og dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat Inge Nielsen