Generalforsamling 2022

Generalforsamling 18-Jan-2022

Spanielklubben Nordsjælland

Referat

 

Referent: Michael Schousboe

Dato: 18-Jan-2022

Agenda/ Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning v/Dorthe Schultz-Larsen
 4. Kassereren fremlægger regnskabet v/ Amanda Schultz og Torben Petersen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af regions bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter og revisor
 8. Eventuelt

Valg af Dirigent

Bestyrelsen foreslog Michael Hammerich som dirigent, og Generalforsamlingen valgte Michael.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at en referent var blevet udpeget (Michael Schousboe).

Valg af stemmetællere

Generalforsamlingen valgte Torben Petersen som stemmetæller.

Formandens beretning v/Dorthe Schultz-Larsen

Formanden fremlagde sin beretning om klubbens aktiviteter (vedlagt). Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Formandsberetning til Spanielklubben Region Nordsjællands       Generalforsamling 18. januar 2022

Corona flyttede med ind i 2021 men vi erfaringer med overholdelse af restriktioner, anbefalede sikkerhedsafstande samt forsamlingsantal både til træningen men også til afholdelse af prøver. Alle udfordringer blev løst flot og forsvarligt, til hvert arrangement så alle kunne føle sig trygge og passe på hinanden.

Generalforsamlingen måtte flyttes fra januar til juni pga. nedlukning og restriktionerne.

Vintertræningen blev afholdt med stor deltagelse og i samarbejde med region 3. Alle søndage i februar og første søndag i marts. Det var alle hold der trænede.  Vi trænede heroppe i vores egen region og på forskellige arealer i region 3. Det er et samarbejde som både vi og region 3 er utrolig glade for.

I marts var der igen mulighed for at samles så regionen slog Brug legen kurser og op over et par lørdage i marts. Der var fuldt hus begge gange. Det var nogle meget trætte hunde der tog hjem efter en lang og intens dag.

I slutningen af april var det så muligt igen at træne/samles udenfor i små grupper. Tirsdag 28. april kl. 17:00 stod trænerne klar til, at modtage holdene på træningspladsen. Træningen blev afholdt med stor deltagelse endnu engang på alle holdene.

Forårs træningen blev afsluttet med Regions dag 29. maj 2021 Der var åbnet for prøver i, Dressur 1 og 2, Land & vand, Apportering samt Slæb og apportering og selvfølgelig sjove udfordringer til børn og hund.

Det var en superhyggelig og meget aktiv dag, med en lang deltagerliste.  Regionens vandrepokaler blev i prøverne, Land & vand, Apportering,  Slæb og apportering, Dressur 1 og 2 ligeledes blev Nøddeknækkeren uddelt. Der var gang i miniprøver, bamsegrib og der var flæskestegssandwich som traditionen foreskriver.

En velfortjent sommerferie blev afholdt og inden opstarten af efterårs træningen, takkede Erik og Niels Peter af som trænere da de begge nu ikke længere bor i regionen. Vi siger tak for deres arbejde og ønsker dem held og lykke med træningen i Region København og Midtsjælland.

Sidst i august startede vi træningen op, med alle hold fyldt, af dejlige og glade spaniels med deres ejere. Alle baner inkl. Arealet på den anden side af klubhuset, var endnu engang i brug.

I september havde vi besøg af Thomas Stokke for at få genopfrisket vores træningsmetoder og teknikker samt for at vi trænere kunne videreudvikle os til gavn for kursisterne. Det var nogle godt pakkede og intense dage, fredag og lørdag, med teori og hvor hver træner fik alene tid på banen med egen hund. Søndag var der solgt pladser med og uden hund. Her fik hver enkelt kursist også alene tid på banen med hund og Thomas. Alle var fyldt med ny inspiration og teknikker til at komme videre i den daglige træning. Det er altid en kæmpe fornøjelse at blive trænet og undervist af Thomas. Vi glæder os til han kommer igen.

Det var aftalt med BHU at regionen skulle lægge arealer til Klubmesterskaberne i 2021. Desværre var tilslutningen så lav, at det blev nødvendigt at aflyse arrangementet.

På opfordring fra deltagerne på Jagttræningen, valgte Dorthe at forsatte på udvalgte lørdag over efteråret og vinteren.

Der var også nogle enkelte hvalpe der ønskede at træne videre så det hold forsatte også over nogle gange i efteråret. Så der var nogle af hvalpetrænerne i gang.

I oktober afholdt regionen møde med de 2 andre regioner vedr. en fælles vintertræning 2022. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi fik planlagt vintertræningen med deltagelse af alle regionerne igen. Det er flere år siden det har været muligt så vi ser rigtig meget frem til februar.

Inge afholder hvalpemotivation i februar samtidig med vintertræningen, her på arealerne, de samme søndage. Det er samtidig også Inges sidste hold da hun har valgt at hellige sig sin forretning. Vi siger tak for indsatsen og ønsker Inge held og lykke fremover.

Slutteligt en kæmpestor tak til alle trænerne, der står på træningspladsen tirsdag og derudover også yder en stor indsats i alle regionens øvrige aktiviteter. Det er pga. jer vi kan opretholde det store udbud af træning, prøver og andre hyggelige spanielarrangementer som regionen afholder. Tusind tak til de frivillige medlemmer der melder sig som hjælpere til vores arrangementer og bidrager til at vi kan afholde alle vore arrangementer over året.

På bestyrelsens vegne

Dorthe Schultz-Larsen

18 januar 2022

Kasseren fremlægger regnskabet v/ Amanda Schultz og Torben Petersen

Kasseren fremlagde og forklarede regnskabet. Nogle udgifter er lidt højere for 2021 end tidligere. Dette skyldes en del indkøb af bla. Kurser til trænere og til kontor aktiver. Et par genstande manglede at blive opført på aktiv listen (rettet efter mødet). Det opdaterede regnskab er vedhæftet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Valg af regions bestyrelsesmedlemmer

To af bestyrelsens medlemmer var på valg

 • Julia Schumann – villig til genvalg
 • Nina Lambert Nielsen – villig til genvalg

Ingen andre kandidater stillede op. Julia og Nina blev begge genvalgt.

Valg af suppleanter og revisor

Bestyrelsens suppleanter vælges for et år af gangen:

 • Lene Kloch – ønsker ikke at fortsætte
 • Inge Becher Nielsen – ønsker ikke at fortsætte
 • Michael Schousboe – villig til genvalg

Regitze Charmac stillede op som suppleant (in absentia på grund af sygdom, men bekræftet på telefon)

Regitze og Michael blev valgt som suppleanter.

Torben Petersen var villig til at fortætte som revisor. Torben blev valgt.

Eventuelt

Intet at berette under eventuelt.

Bestyrelsen sammensætning

Efter generalforsamlingen konsoliderede den nye bestyrelse sig med følgende poster:

Formand: Dorthe Schultz-Larsen

Næstformand: Nina Lambert Nielsen

Kasserer: Amanda Louise Schultz-Nielsen

Medlem: Julia Schumann (Presse ansvarlig)

Medlem: Lotte Pedersen (Facebookansvarlig)

 1. Suppleant: Michael Schousboe (webmaster)
 2. Suppleant: Regitze Charmac